datum: 25 mei 2018
Privacyverklaring SpreekRecht mediation – Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De geldende privacy wetgeving wordt door SpreekRecht mediation in acht genomen in relatie tot het werken met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk met welke persoonsgegevens wij werken, waarvoor, op welke wijze en binnen welke kaders deze gegevens gebruikt worden. Wij realiseren ons de impact van het verstrekken van persoonsgegevens en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de informatie die wij ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SpreekRecht mediation verwerkt bepaalde persoonsgegevens van personen, omdat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens aan ons hebben verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, bankgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, financiële- en persoonlijke gegevens, vermogensgegevens.

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren en  te kunnen communiceren met onze klanten die in ons geïnteresseerd zijn. Wij communiceren via e-mail met nieuws over onze werkzaamheden. De gegevens worden alleen gebruikt binnen de kaders van het werkveld van SpreekRecht mediation, zijn bij berichten aan meerdere personen tegelijk niet zichtbaar in de adressering van de e-mails en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Daarnaast hebben wij een zakelijke boekhouding met correspondentie met klanten in de vorm van opdrachtbevestigingen en facturen.

Bewaartermijn
In het kader van de geldende wetgeving is SpreekRecht mediation aan wettelijke bewaartermijnen van de bedrijfsadministratie. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Voor de bedrijfsadministratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren. Wanneer iemand een verzoek indient om diens persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 4 weken ná het verzoek worden verwijderd, e.e.a. met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zover van toepassing.

Delen met derden
SpreekRecht mediation gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, verstrekt deze gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend breder bekend maken met toestemming van de persoon in kwestie en als dit nodig is in het kader van de uitvoering van opdrachten. Als logisch uitvloeisel van onze bedrijfsvoering hebben wij voor de verwerking van de bedrijfsadministratie afspraken met een administratiekantoor waarmee een verwerkingsovereenkomst gesloten is.  Daarnaast werken wij waar nodig samen met hypotheek- en financieel adviseurs, kindercoaches en advocaten. Per opdracht informeren wij u met wie wij in het kader van uw opdracht samenwerken.

Beveiliging
SpreekRecht mediation neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Gegevensbeschermingsbeleid
Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel.
Doel gegevensverwerking: mediation

Gegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van:
– medewerkers van SpreekRecht mediation,
– personen/bedrijven die geïnteresseerd zijn in SpreekRecht mediation,
– klanten in het kader van de bedrijfsvoering van SpreekRecht mediation

Categorieën persoonsgegevens:
– naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, financiële en persoonlijke gegevens

Termijn waarop we de gegevens wijzigen/wissen:
– na wijziging/afmelding door personen zelf, verwerking binnen 4 weken
– conform de wettelijke bewaartermijnen voor bedrijfsadministratie

Gebruik van cookies:
– SpreekRecht mediation gebruikt geen technische en functionele cookies

Rechten van betrokkenen
Personen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Men kan hiervoor een verzoek indienen gericht aan Patricia Boer via e-mail welkom@spreek-recht.nl. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Op de website www.spreek-recht.nl is altijd de meest actuele versie van de Privacyverklaring van SpreekRecht mediation te zien.

Klachten
In het geval er klachten zijn over het hanteren van het privacybeleid kan men zich tot ons wenden via e-mail welkom@spreek-recht.nl of tot het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, via faxnummer 070-3811301 of e-mailadres mail@cbpweb.nl.

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp.
Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar via welkom@spreek-recht.nl.
SpreekRecht mediation
Woerden, 25-05-2018